Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji
Szkoła Podstawowa im. generała Waleriana Czumy w Zawadce  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony pod adresem: zawadka-sp.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 33 476 61 89
E-mail: spzawadka@wadowice.pl
Adres korespondencyjny:  Zawadka ul. Górska 62,  34-100 Wadowice

Data publikacji strony internetowej: 2021-07-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-05

Strona podmiotowa Szkoły Podstawowej w Zawadce jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej:
Strona posiada następujące ułatwienia:

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
mapa strony
focus wokół elementów nawigacyjnych
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 2021-07-23

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
e-mail:
Telefon:

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Dojazd do szkoły 

Przy szkole znajduje się przystanek autobusowy Zawadka- Szkoła

Wejście do szkoły

Do budynku Szkoły Podstawowej im. gen. W. Czumy w Zawadce prowadzi jedno wejście. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. 

Budynek szkoły nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Sekretariat znajduje się na piętrze, na które prowadzą schody.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej/głosowej.

Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Szkoła posiada parking wewnętrzny – wjazd od ulicy głównej. Parking jest dostępny w godzinach pracy szkoły.